Huisartsarchieven

Handleiding voor het beheer van huisartsarchieven

De NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde heeft een Handleiding opgesteld over hoe met huisartsarchieven om te gaan. De Handleiding is bedoeld voor individuele huisartsen, mono- en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden van huisartsen (groepspraktijken, gezondheidscentra, etc.), plaatselijke, regionale en landelijke huisartsenverenigingen, huisartsenposten, vestigingscommissies, nascholingsgroepen, waarnemingsgroepen, etc.

 

Bij huisartsarchieven gaat het niet om specifiek medische gegevens (die zijn vanwege privacygevoeligheid uitgesloten van bewaring), maar vooral om stukken die licht kunnen werpen op de wisselwerking tussen huisarts en maatschappij. Uit huisartsarchieven zou bijvoorbeeld kunnen blijken in welke periode welke groepen van allochtonen zich voor medische zorg melden, welke ziekten zij hebben en of zij speciale behandeling vergen. Ook zaken als de intrede van de vrouwelijke huisarts, het parttime werken, samenwerking en academisering zijn te reconstrueren aan de hand van huisartsarchieven. Zulk historisch onderzoek is alleen mogelijk als er zorgvuldig met huisartsarchieven wordt omgegaan.

 

Doorgaans doet zich het ‘archiefprobleem’ voor bij de opheffing van een praktijk, centrum of organisatie, of bij de omschakeling naar digitale archivering. Veel van de (papieren) huisartsarchieven zijn daarbij verloren gegaan, of dreigen verloren te gaan. Daarom is het zaak om al bij de vorming van een archief rekening te houden met de latere bewaring. Dat kan gebeuren door een goed systeem van archivering te maken en te gebruiken, maar ook door materialen te gebruiken die de archiefstukken niet aantasten. Wanneer een archief niet van tevoren systematisch is opgezet, is het aan te raden bewaarde documenten achteraf tot een archief te ordenen. En na het afsluiten van een archief moet bekeken worden waar het archief bewaard moet gaan worden.

 

De NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde hoopt met de Handleiding voor het beheer van huisartsarchieven huisartsen(organisaties) instrumenten aan te reiken en te voorkomen dat belangrijke huisartsarchieven verloren gaan. De Handleiding is hier te downloaden.

 

NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde, Martin Bergevoet, Ron Helsloot

 

Voor informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot Ron Helsloot, adviseur NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde, r.helsloot@kpnplanet.nl.